Halloween with Kairos Alive

Come celebrate Halloween with Kairos Alive on October 29th at Dodge Nature Center’s Shepherd Farm
Kairos has two shows:
12:45 – 1:30 pm
2:15 – 3:00 pm.

Pin It on Pinterest